Ocena pracy dyrektora

            Najważniejsze czynności dyrektora przy prowadzeniu szkoły to:

·        planowanie,

·        kierowanie personelem,

·        nadzór,

·        tworzenie środowiska szkolnego.

 

            Do określenia standardów i wskaźników pracy dyrektora powołany jest kurator. Powinien to zrobić w porozumieniu z gminą. W procesie tym wskazane jest by uczestniczyli dyrektorzy. Na podstawie opracowanego wspólnie materiału właściwy organ uzyskuje jasne kryteria oceny pracy dyrektora, natomiast dyrektorzy zyskują poczucie bezpieczeństwa i znają wyznaczniki, według których będą oceniani.

            Niżej przedstawimy przykłady standardów i wskaźników.

            1. Planowanie.

            Każda szkoła powinna posiadać długoterminową wizję, akceptowaną przez społeczność szkolną i uwzględniającą zmiany otoczenia oraz wnioski wynikłe z nadzoru. Na podstawie tej długofalowej wizji tworzone są roczne plany pracy. Doskonalenie jakości pracy szkoły skierowane powinno być na wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia.

            Wskaźniki działania:

·        Dokonano opracowania wizji szkoły oraz długoterminowej wizji (planu) jej funkcjonowania. Cele służą doskonaleniu jakości pracy szkoły.

·        Wypracowane wizje i plany powinny być znane i akceptowane przez społeczność szkolną. W planowaniu powinny więc brać udział wszystkie organy szkolne.

·        Planowanie długoterminowe (strategiczne) winno uwzględniać wnioski płynące z nadzoru.

·        Planowanie winno także uwzględniać potrzeby i zmiany otoczenia.

·        Opracowano roczne plany i harmonogramy.

 

            2. Organizowanie.

            Każda szkoła dysponuje zespołem obiektów, salami i pomieszczeniami różnego przeznaczenia, wyposażeniem umożliwiającym właściwą realizację procesu kształcenia, wychowania i opieki. Dyrektor zapewnia wszystkim biorącym udział w funkcjonowaniu szkoły zdrowych, bezpiecznych i odpowiednich warunków pracy. W procesie zarządzania i organizacji dyrektor powinien wykorzystywać najnowsze teorie zarządzania.

            Wskaźniki działania:

·        Znajomość i właściwe zastosowanie prawa przez dyrektora.

·        Prawo wewnątrzszkolne i stanowione w niej akty są zgodne z ogólnymi normami.

·        Organizacja zajęć, wyposażenie i funkcjonowanie szkoły muszą być zgodne z przepisami BHP.

·        Wszyscy w szkole winni znać i stosować przepisy BHP.

·        Dyrektor permanentnie kontroluje poziom bezpieczeństwa pracy w szkole, podejmując działania w tym zakresie.

·        Podejmuje także starania zmierzające do podnoszenia poziomu wyposażenia i atrakcyjności nauczania.

·        Wdrażane programy podnoszą poziom pracy.

·        Prowadzenie edukacji w zakresie prawa wśród nauczycieli, uczniów, rodziców.

 

            3. Kierowanie personelem.

            Dyrektor kieruje polityką kadrową szkoły, która powinna być realizowana zgodnie z programem rozwoju placówki. Sposób oceniania, przyznawania nagród winien być znany i akceptowany przez wszystkich pracowników. Szkolenie wewnątrzszkolne powinno być zaplanowane, dobrze zorganizowane i zmierzające do podwyższania jakości pracy szkoły.

            Wskaźniki działania:

·        Systematyczna analiza potrzeb kadrowych w zakresie doskonalenia zawodowego i opracowanie długoletniego planu – wraz z nauczycielami – doskonalenia.

·        Doskonalenie nauczycieli zmierzać powinno do realizacji programu rozwoju szkoły, a także potrzeb edukacyjnych uczniów i nauczycieli.

·        Ustalenie przez dyrektora, wespół z nauczycielami, kryteriów oceny jakości ich pracy.

·        System motywacyjny winien być znany nauczycielom i przez nich akceptowany.

·        Przestrzeganie uprawnień rady pedagogicznej w zakresie opiniowania przydzielania nauczycielom zajęć.

·        Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nauczycieli w podwyższaniu jakości pracy szkoły.

·        Prowadzenie programu adaptacji pracy dla nowych nauczycieli.

·        Tworzenie warunków do podejmowania innowacji, wdrażania nowych metod kształcenia, wychowania i opieki.

·        Odpowiednie kierowanie przez dyrektora kolegialnym organem szkoły.

·        Prowadzenie szkoły zgodnie z wymogami prawa.

·        Stworzenie systemu gromadzenia danych statystycznych, badania ich i przetwarzania.

 

            4. Nadzór.

            Dyrektorski nadzór pedagogiczny sprzyjać ma rozwojowi uczniów, nauczycieli i szkoły. Zmierzać to ma do podniesienia jakości pracy placówki.

            Wskaźniki działania:

·        Opracowanie, wespół z nauczycielami, wewnątrzszkolnego systemu zapewnienia jakości.

·        Diagnozowanie, przy pomocy nauczycieli, osiągnięć uczniów. Uzyskane dane wykorzystuje się w doskonaleniu procesu kształcenia, wychowania i opieki.

·        Sporządzenie raportu z przeprowadzonego mierzenia jakości pracy i przedstawienie go kuratorowi oświaty, organom szkoły i organowi prowadzącemu szkołę. Raport sporządza dyrektor przy pomocy nauczycieli.

·        Wykorzystywanie technik i narzędzi diagnostycznych przy wewnętrznym mierzeniu jakości.

·        Kierowanie zespołem, który zapoznaje rodziców z wynikami badań.

·        Sporządzona i archiwizowana dokumentacja stanowić powinna rzetelne źródło informacji o jakości działań edukacyjnych.

 

            5. Tworzenie środowiska szkolnego.

            Dyrektor zna potrzeby i oczekiwania środowiska szkolnego oraz skutecznie pozyskuje sprzymierzeńców wspierających jego działania.

            Wskaźniki działania:

·        Wypracowanie w szkole systemu promocji i upowszechniania osiągnięć, który jest analizowany ze wszystkimi współpracownikami szkoły.

·        Efekty promocji przynoszące konkretne korzyści szkole.

·        Umiejętność rozpoznawania przez szkołę oczekiwań edukacyjnych środowiska.

·        Propozycja ponadstandartowej oferty kształcenia wychowania kierowana do uczniów, rodziców.

·        Zaangażowanie przez dyrektora nauczycieli, uczniów, rodziców i innych podmiotów dotworzenia i modyfikacji programów rozwoju szkoły.

·        Sprawny system przepływu informacji w szkole i poza placówką.

·        Partnerska współpraca z rodzicami oraz środowiskiem na rzecz doskonalenia warunków i efektów edukacji.

Na podstawie: A. Pery, Ocena pracy dyrektora – standardy i wskaźniki, „Monitor Prawny Dyrektora”
1 (2006), s.3-4.